نام کتاب: مصدق و خاندان مستوفیان آشتیانی

تالیف: شمشیری، مهدی

معرفی کوتاه: کتاب حاضر کنکاش جدیدی است در بیان اصل و نسب خاندان مصدق و ارتباط های خانوادگی آن ها همراه با میزان تاثیر و نفوذ این خاندان در تاریخ معاصر ایران

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


شنبه نوزدهم 11 1387
X